ENG

 

Chris Timmers (1951) is in 1976 begonnen als klinisch- en technisch fotograaf bij Prof. Dr. B. Smalhout en het Instituut voor Anaesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht aan de Catharijne singel.

Vanuit zijn functie leverde hij beeld bij medische publicaties en lezingen maar ook 16 mm films en videoproducties rondom luchtwegproblemen (vooral bij kinderen) en anaesthesie.

Vanaf 1994 is hij specifiek fotograaf Publiciteit en Voorlichting voor het gehele Universitaire Medische Centrum Utrecht; dit is een samengaan van het Academisch Ziekenhuis, Medische faculteit en het Wilhelmina kinderziekenhuis. Door de samenwerking met meerder onderzoeksinstituten  en het Militair Hospital is het de grootste zorgorganisatie van Nederland.

Fotografie in dienst van communicatie, o.a. jaarverslagen, brochures en reclame.

Als fotoredacteur en fotograaf werkte hij van 1996 – 2006 voor het tijdschrift “Scan”, dit was het PR tijdschrift voor in- en externe communicatie van het UMCU.

Daar overwegend de mens centraal staat in zijn foto’s, sociale fotografie, leverde hij regelmatig foto’s rond het onderwerp “Gezondheidszorg” aan patiënten- en artsenverenigingen, uitgevers, industrie en dagbladen.

Zijn werk hangt op verschillende afdelingen van het ziekenhuis en is ook door de kunstcommissie van het UMC aangeschaft.

Voorbeelden van uitschieters in fotopublicaties zijn:

Fotoboek: Het AZU gezien

De originele foto’s van “Het AZU gezien” zijn opgenomen in de foto collectie van  Het Utrechts Archief.
1989
Jaarbeeld AZU 1995
Jaarbeeld AZU 1996
Jaarbeeld AZU 1997
Jaarbeeld AZU 1998
Jaarbeeld AZU 1999
Jaarverslag UMCU 2000
Jaarverslag UMCU 2001
Jaarverslag UMCU 2002
Jaarverslag UMCU 2003
The Glass Body 1992
The Tissue of Thought 1994
Gut in Motion 1996
The Human Delta 1996
The Small Motor 1998
Het Doorzichtige Lichaam 2002
Leren Afweren 2004
Kanker in het vizier 2006
Weten door waarnemen

Bovenstaande – en nog meer publicaties zijn als fotografisch tijdsbeeld opgenomen in de collectie van het Universiteit Museum te Utrecht.

2008

.

Door niet in opdracht werk te maken, kan ik me technisch perfectioneren en mijn fantasie ongebreideld de vrije loop laten.
Veel werk is ontstaan vanuit individuele ervaringen rondom: verandering en vergankelijkheid, het herkenbare gevoel van anders zijn, maar bovenal de onbevangenheid van het spelen.
Het vrije werk valt het beste te omschrijven als zijnde: raadselachtig.

Al spelend met techniek en diverse materialen ontstaan er soms fotowerken die niet alleen de maker verbazen. Een uitdaging wordt het dan te kijken of dit herhaalbaar is en waar de grenzen liggen; daardoor ontstaat er dan weer een fotoserie. Eén werk kan toeval zijn; het in serie werken geeft mij het gevoel: de ideeënstroom en de techniek te beheersen. Vooral moeilijk is het niet teveel toe te geven aan perfectionisme. Hoe perfecter ik het wil maken, hoe meer het oorspronkelijke verdwijnt. En het is juist dit oorspronkelijke dat in de beeldoverdracht de fantasie van de waarnemer moet prikkelen en kijkplezier kan verschaffen.

Chris Timmers is al meer dan dertig jaar werkzaam als bedrijfsfotograaf in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, waarvan de 1e vijftien jaar hoofdzakelijk registrerend als medisch fotograaf en vervolgens als fotograaf voor publiciteit en voorlichting. Veel van zijn werk is terug te vinden in wetenschappelijke publicaties, bedrijfsbladen, jaarverslagen etc.

Doordat steeds meer bevindingen c.q. behandelingen plaatsvinden op het niveau van cel en genoom, in ieder geval in een gebied onbereikbaar voor een normaal fototoestel wordt het fotografisch afbeelden  steeds vaker uitbeelden en verbeelden. En zo loopt het wel en niet in opdracht werken in elkaar over.

In de internationale fotowedstrijd “Seeing Science” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft Multimedia-fotograaf van het UMCU Chris Timmers de publieksprijs gewonnen.

Onder het motto ‘ de magie van de wetenschap ‘ vierde de KNAW in 2008 haar 200-jarige bestaan. Eén van de jubileumactiviteiten was het zichtbaar maken van de magie van de wetenschap op foto’s. Hiertoe schreef de KNAW een fotowedstrijd uit. Deze oproep leverde bijna 300 inschrijvingen uit 30 landen op.

De jury selecteerde daaruit een longlist van 20 topinzendingen. Twee foto’s van deze longlist waren gefotografeerd door Chris Timmers. De foto’s zijn in de Volkskrant gepubliceerd, waarna het publiek kon stemmen. De jury koos een andere foto als winnaar uit nl.: van de Hongaarse bioloog R. Markus. Op de foto is een fruitvlieglarve in een druppel water te zien.

Echter de meeste publieksstemmen gingen naar de foto ‘Conflictmanagement /communicatie ‘.CURRICULUM VITAE OF CHRIS F. TIMMERS

In 1976 Chris Timmers (1951) began to work as clinical and technical photographer at Professor Dr Smalhout’s and the Institute of Anaesthesiology of the Academic Hospital, then situated at the Catharijne Singel , Utrecht .

When working in this capacity, he produced illustrations for publications and lectures, and also 6 mm film and video productions in connection with problems of bronchial tubes (in particular of chidren with airway problems) and anaesthesia.

From 1994 he has been especially Photographer of Publicity and Public Relations for the entire University Medical Centre Utrecht (UMCU), which is a merging of the Academic Hospital, Medical Faculty and the Wilhelmina Children Hospital. In cooperation with several research institutes and the Military Hospital, it is one of the biggest health organizations of The Netherlands.

Photography in the service of communication, such as annual reports, brochures, and advertising.

As editor of photography and photographer he worked from 1996-2006 for the magazine “Scan”, the PR magazine for internal and external communication of the UMCU.(University Medical Centre Utrecht)

Since for the greater part the human being is central in his photographs, social photography that is, he produced them regularly around the theme “Health Care” for the associations of patients and doctors, publishers, the industry, and daily newspapers.

His work is to be seen displayed at several departments of the hospital, and it has also been acquired by the arts commission of the UMCU.

Examples of highlights in the publication of photographs are:

Photo Album: Het AZU gezien

The original photos from “Het AZU gezien” are included in the photo collection of the Utrecht archives.

1989
Yearbook AZU (Akademisch Ziekenhuis Utrecht) 1995
Yearbook AZU (Akademisch Ziekenhuis Utrecht) 1996
Yearbook AZU (Akademisch Ziekenhuis Utrecht) 1997
Yearbook AZU (Akademisch Ziekenhuis Utrecht) 1998
Yearbook AZU (Akademisch Ziekenhuis Utrecht) 1999
Annual Reports UMCU 2000
Annual Reports UMCU 2001
Annual Reports UMCU 2002
Annual Reports UMCU 2003
The Glass Body 1992
The Tissue of Thought 1994
Gut in Motion 1996
The Human Delta 1996
The Small Motor 1998
Het Doorzichtige Lichaam (The Transparant Body) 2002
Leren Afweren (Learning Defencing) 2004
Kanker in het vizier (Cancer in Gunsight) 2006
Knowing through Observation

Above – and more publications are like photographic era included in the collection of the University Museum in Utrecht.

2008

.
By sometimes refraining from doing commissioned work, I am in a position to perfect my course of imagination unbridled. Much of my work has been created using individual experience concerning: change and mortality, the recognizable feeling of being not only a traditional photographer but a multimedia one, indeed most of all the open-mindedness of playing with ideas and technique. “Free” work could best be described as: being mysterious.

Playing with technique and various materials sometimes works of photography are developed, not only to the astonishment of the photographer himself, but also of others. This constitutes a challenge to see whether working in series is reproducible and where the boundaries lie; in this way a series of pictures is coming into being . One work could be coincidental; work in series gives me the feeling to be capable of having mastered the stream of ideas and the technique. It is especially difficult not to give in too much to perfection. The more perfect I intend to do my work, the more the originality will disappear. It is exactly this originality that in the transfer of photographs has to stimulate the imagination of the observer and may cause viewing pleasure.

Since ever more findings and or treatments are taking place at the level of cell or genome, in any case in an area unreachable for a normal camera , this photographic depicting becomes more often than not imaginative depicting and or creative visualizing.

In 2008 the KNAW(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen/ Royal Netherlands Academy for Science) celebrated its 200-year existence using the slogan: “The Magic of Sciences”. One of the Jubilee activities was to visualize the magic of sciences in photographs. That is why the KNAW organized an international photo contest: “Seeing Science”. This contest yielded nearly 300 submissions from 30 countries. From this list the jury selected a long list of 20 entries. Two photographs on this long list were taken by Chris Timmers and were published in de Volkskrant, so that the public could vote. The jury chose the photograph by the Hungarian biologist R. Markus as the winner. This photograph depicts the larva of a fruit fly in a drop of water

However, most of the public votes went to the photograph “Conflictmanagement” of the multimedia photographer of the UMCU Chris Timmers.

© Chris Timmers   |   Disclaimer